Dua Kekuatan Yang Paling Diperlukan Untuk Ayam Sabung

Dua Kekuatan Yang Paling Diperlukan Untuk Ayam Sabung

s128, s1288, sabung ayam, adu ayam, laga ayam, agen sabung ayam, s128 sabung ayam, s1288 sabung ayam

Sabung Ayam,  Untuk jenis ayam yang biasa di adu, haruslah memiliki dua kekuatan penting untuk dapat bertanding dengan baik pada sebuah arena laga sabung ayam. Kekuatan tersebut merupakan bawaan dari ayam aduan yang biasa digunakan untuk dijadikan sebagai petarung dalam permainan laga sabung ayam. Untuk dapat memiliki ayam yang memiliki kualitas yang tinggi, ayam tersebut harus dilatih sejakdarikecilhinggaayamtersebutmenjadidewasadansiapuntuk di adu.Umumnyaseekorayamaduanharuslahmemilikikekuatan yang cukuptinggiuntukdapatmengalahkanlawantandingnyapada arena sabungayam.Banyakhal yang harusdipertimbangkandalammerawatdanmembesarkanayamaduan.Pelatihandanpolamakan yang benarakanmembantupertumbuhanayamaduanandasehinggaayamtersebutdapattumbuhdenganbaikdansempurnasesuaidenganapa yang andainginkan.

Kami akanmembahasduakekuatanayamaduanitu :

KekuatanPatukan

Patukanayammerupakansenjatadariayamaduandimanaayamsetiap kali bertarungpastiakanmenggunakanparuhnyauntukdapatmelukailawannya. Denganpelatihan yang benaruntukteknikmematukiniakanmembuatayamandahebatdalammelukailawannyadandapatmengalahkanlawannyadenganlebihmudah. Patukan yang mematikandapatmelumpuhkanlawantandingnyadenganlebihmudahdancepat.

KekuatanPukulan

Untukkekuatanpukulan juga banyaksekaliteknikdalammelatihnya.Salah satunyadenganmelatihayammelompat, menggunakanbarbelayamatau juga latihanrenang agar kaki ayamsemakinkuatdandapatmemberikanpukulankuatpadalawannyasehinggadapatmembuat KO lawannya.

Demikianlahduakekuatan yang paling diperlukanuntukayamaduandalampertandingansabungayam.Perluandaperhatikandenganbenar tips dantrikdalammelatihkekuatanpertarunganayamtersebut.